صاحبان اثر به منظور امنیت و حفاظت بیشتر از آثار شما عزیزان، تنها چند صفحه از اثر جهت بررسی اولیه کارشناسان ما کافی بوده و نیازی به ارسال تمام فایل نیست.