نمایش یک نتیجه

تطبیق تخیلات با «واقعیت» یا سبقت گیری آن بر «واقعیت»،حسن فیروزی،داستان فارسی