نمایش یک نتیجه

داستان های کوتاه از خاطرات غیرارادی من، سربازی و عشق