تفکر هزاره جدید

تفکر هزاره جدید

تفکر هزاره جدید

قیمت : 39,000تومان13 % تخفیف

اغلــب اوقــات بــه محیــط اطرافمــان، چگونگــی تربیتمــان و انتظــارات دیگــران از مــا، اجــازه می دهیــم کــه محدودیت هــای زندگــی مــا را تعییــن کننــد چــون بــا هرچیــزی کــه دور و برمــان اســت ســازگار می شــویم. اگــر یــک بــذر درخــت بلــوط را برداریــد و در یــک گلــدان شــصت ســانتی بکاریــد و بگذاریــد کــه همــان جــا رشــد کنــد، هرگــز بــه کمــال اصلــی خــود کــه بــدان منظــور خلــق شــده اســت، نخواهــد رســید. نــه اینکــه مشــکل از بــذر باشــد بلکــه بــه دلیــل محیطــی کــه در آن قــرار گرفتــه اســت. البتــه خیلــی راحــت می تــوان خــود را بــا محیــط وفــق داد، همرنــگ جماعــت شــد و شــبیه هــر کــس دیگــری بــود. امــا خداونــد شــما را نیافریــده اســت کــه معمولــی باشــید، او شــما را آفریــده اســت تــا یــک ســر و گــردن بالاتــر باشــید، تــا از حــد معمــول فراتــر رویــد و تاثیرتــان را بــر روی نســل خود به جای بگذارید. شــما بذرهــای عظمــت را در وجــود خــود داریــد و قرار اســت از کســانی که شــما را پــرورش داده اند، پیشــی بگیریــد. شــما بایســتی از آن هــا بهتــر زندگی کنیــد، موفق تر باشــید وقوانیــن جدیدی وضــع کنیــد. شــاید در محیطــی قــرار بگیریــد کــه مردمــی معتــاد، با اعتمــاد به نفــس پایین و فقیــر شــما را احاطــه کرده انــد و نمی توانیــد تغییــرش دهیــد، ولــی نکتــه کلیــدی اینجاســت: اجــازه ندهیــد ایــن موضــوع در ذهــن شــما عــادی شــود. اگــر شــرایط موجــود را همــان گونــه کــه اکنــون هســتید قبــول کنیــد، از سرنوشــت خــود دور می شــوید.

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

جوئل اوستین

مترجم

الهه ممیزالاشجار

تعداد صفحات

150صفحه

شماره کتابشناسی ملی

5768360

چاپخانه صحافی

آرمانسا

نوبت چاپ

1399

شمارگان

1000نسخه

شابك

978-622-6676-88-5

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تفکر هزاره جدید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف