قانون های یک دختر 15 ساله

قانون‌های یک دختر 15 ساله

قانون های یک دختر 15 ساله

قیمت : 20,000تومان

عســل کســی اســت کــه دربــارۀ همــه چیــز زیــاد از حــد فکــر می کنــد. بعضــی وقت هــا هــم بــدون هیــچ فکــری کلــی کار انجــام می دهــد و پشــیمان می شــود. کلــی تظاهــر می کنــد. بعضــی وقت هــا تظاهــر بــه دوســت داشــتن، وگاهــی وقت هــا تظاهــر بــه شــادبودن و بی فکــر وخیــال بــودن. جــوری کــه همــه فکــر می کننــد ایــن دختــر خیلــی بی احســاس اســت و هیچ چیــز برایــش مهــم نیســت، و فقــط چنــد نفــر در زندگی اش هســتند کــه می دانند عســل چقــدر پراحســاس اســت. البتــه آن هــا هــم از کل احساســات عســل خبــر ندارنــد. چــون او هیچ وقــت نمــی توانــد کل حــرف هــای دلــش را بــه طــرف مقابلــش بگویــد، و هیچ وقــت نمــی توانــد دلیــل اصلــی ناراحتــی اش را بیــان کنــد

دختــری کــه علاقــۀ شــدیدی بــه موســیقی دارد، بــه شــاد بــودن. دوســت دارد همــه فکــر کننــد کــه او شــاد اســت ولــی همیشــه هــم موفــق نمی شــود… بعضــی وقت هــا ایــن مــا نیســتیم کــه در مــورد ناراحتی هامــون حــرف می زنیــم بلکــه روحمــان اســت کــه بــه ســتوه می آیــد و تمامــی حرف هایــش را بــه ظاهرمــان تلقیــن می کنــد…

5.00 5.00 امتیاز از 3 دیدگاه
قیمت : 20,000تومان

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

ملیکا دستاری

موضوع

نوجوانان, ایران, راه و رسم زندگی

تعداد صفحات

78

شماره کتابشناسی ملی

5903131

چاپخانه صحافی

نسل روشن

نوبت چاپ

1398 اول

شمارگان

110نسخه

شابك

978-622-247-028-9

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قانون‌های یک دختر 15 ساله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف