منظومه شمسی

منظومه شمسی

منظومه شمسی

قیمت : 25,000تومان

:همدقم
عوضوم نیمه .تسا هدوب زار و زمر زا رپ ناسنا یارب نامسآ هشیمه زا .تسا هدش نامسآ لئاسم رد شاکنک هب ناسنا قیوشت ثعاب و امنهار ار نامسآ هراومه هدروآ فاشتکا و عارتخا هب ور رشب یتقو یارب .تسا هتسناد دوخ ینیمز تاقافتا هدننک ینیب شیپ یتح ای نامجنم زابرید زا دشاب رت تحار نامسآ رد اه هراتس ییاسانش هکنیا و اه هناسفا هب دندوب مه هب کیدزن هک ار اه هراتس زا ییاه هتسد تاقافتا هب رثوم ار اه نآ یتح و دندرک یم طبترم ینیمز یاه هصق.دنتسناد یم ینیمز
ییانشآ باب هک تسا نیا یشزومآ ی هعومجم نیا میظنت زا نم فده یتسرپ هفارخ و یفاب لایخ هب قیوشت نم دصق ،منک زاب نامسآ اب یفرعم ناقاتشم هب ار نامسآ ندوب دولآزمر تمدق طقف ،تسین .منک یم

5.00 5.00 امتیاز از 4 دیدگاه
قیمت : 25,000تومان

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

مریم بیانی

تعداد صفحات

40صفحه

شماره کتابشناسی ملی

5977739

چاپخانه صحافی

نسل روشن

نوبت چاپ

1398

شمارگان

100 نسخه

شابك

978-622-247-128-6

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “منظومه شمسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف