نرگس خمار

نرگس خمار

نرگس خمار

قیمت : 12,000تومان

همدقم
زیزع ۀدنناوخ
زاین ،دشاب رت هتفای لماکت هک هزادنا ره ،زورما ینیشام یگدنز رتشیب و رتشیب هزادنا نامه هب یقیسوم و رعش هب اه ناسنا هک یطرش هب هدوب یزورما عامتجا زاین ،رعاش و رعش .دوش یم تفاطل اب دناوتب ات دنک تیاعر زین ار ینامز و یناکم قیاس زا هتفرگ تأشن یعامتجا یاه تنوشخ زا یرادقم ،دوخ یبدا.دشخب مایتلا ،ار ینیشام یگدنز
یا همدقم هک تشادن ار نآ یگدنزارب ،رصتخم هتشون تسد نیا بناجنیا اریز ؛دشاب هتشاد تایبدا دیتاسا زا یکی ملق هب هنلا ضاف دروم رثا نیا رگا ،نوچ دوش نینچ هک متشادن نآ رب تیاضر داتسا ندرب لاؤس ریز زا دیاب دش یمن عقاو زیزع ناگدنناوخ لوبق .مدش یم راسمرش دوب هداد یرای رثا نیا یفرعم رد ارم هک یتایبدا هدرک هاگن تّبحم ۀچیرد زا ار بناجنیا یدایز ناتسود دوب یتدم مقّوشم و دنتفرگ هدیدان شیوخ تّبحم لذب اب ار مدایز صیاقن و.منک رشتنم ار دوخ یاه تشاددای رصتخم هک دندش

شناسه محصول: 978-622-6676-92-2 دسته: , , برچسب:
5.00 5.00 امتیاز از 4 دیدگاه
قیمت : 12,000تومان

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

سعید مولازاده

تعداد صفحات

64صفحه

شماره کتابشناسی ملی

5778924

چاپخانه صحافی

نسل روشن

نوبت چاپ

1398

شمارگان

200 نسخه

شابك

978-622-6676-92-2

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نرگس خمار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف