آرزوهات رو بساز 1

آرزوهات رو بساز

قیمت : 79,000تومان

همه‌ی اتفاقات از درون ما شروع میشود، فقط کافی است به آنها بیندیشیم و تصویری
واضح از تحقق آنها را تجســم کنیم. هر چقدر این تصویر ســاخته شــدۀ ذهنی، واضحتر و
کاملتر باشد و بارها در ذهنمان تکرار شود، تحقق آن محتمل تر باشد و بارها در ذهنمان تکرار شود، تحقق آن محتملتر میگردد.چرا که تثبیت گردد.چرا که تثبیت این تصویر در مغز در طوالنی این تصویر در مغز در طوالنی‌مدت، تالش مدت، تالشهای ما را به سمت هدفگذاری و برنامه های ما را به سمت هدفگذاری و برنامه‌ریزی
در راستای تحقق این تصویر ذهنی در دنیای بیرونی متمرکز میکند که به ما امکان تجربە
ذهنــی اتفاقاتــی را میدهد که ممکن اســت در آینــده رخ دهد و ما را آمــادە رویارویی با
موانــع احتمالــی میکند که ممکن اســت در مســیر تحقــق اهدافمان قرار گیــرد. فراموش
نکنیــد که برای رســیدن بــه اهدافتان باید جســارت تصویرســازی آن را در دنیای درون
ذهنتان داشــته باشــید؛ در غیر اینصورت، در دنیای بیرونی نیز نمیتوانید به راحتی به
آن دست یابید. اگر بتوانیم در مسیر تحقق اهدافمان، تغییرات خود را چه مثبت و چه
منفی زیر نظر بگیریم و براساس این تغییرات، برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم مسیر آیندە
خود را به درستی مشخص کرده، به طور مؤثر هدفگذاری کنیم

ناشر:

انتشارات نسل روشن

نویسنده:

نفیسه سرابی

تیراژ:

100

سال نشر:

1402

نوبت چاپ:

اول

تعداد صفحات:

62

شابک:

978-622-323-354-8

شماره کتابشناسی ملی:

9197633

قیمت:

79000

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرزوهات رو بساز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف