شناخت و درمان اعتیاد جنسی هرزه نگاری 1

شناخت و درمان اعتیاد جنسی (هرزه نگاری)

(دیدگاه 1 کاربر)

قیمت : 239,000تومان

این کتاب نشان میدهد، چرا زندگی افراد به وسیلۀ رفتارهای جنسی اجباری
در حال نابودی است و برای کمک به آنان چه میتوانیم بکنیم. همچنین آخرین
پژوهش‌هــا در ایــن زمینــه را بررســی کــرده و الگوی یکپارچــه و نوین درمــان به نام
انتخــاب CHOICE را مطــرح میکنــد. الگویــی کاربــردی و مثبت نگر جنســی
کــه درمانشــناختی رفتاری CBT، درمان پذیرش و تعهــد ACT و نظریه‌های
روان‌پویشــی را بــه منظــور کمک به لــذت بردن افــراد از باز یابی زندگــی خود درهم
می‌آمیزد. ایــن نســخۀ جدید با مطالب نوینی کــه اعتیاد به هرزهنــگار ی را در بر گرفته، به
روز شده است. مصرف دارو برای تسهیل یا تقویت فعالیتهای جنسی، تعرض
اینترنتی، زنانگی و اعتیاد به عشــق. این کتاب به شــیوهای واضح و غیررســمی،
حمایتهــا و رهنمودهایــی را هــم بــرای متخصصیــن و هــم آنانــی کــه از اعتیــاد
جنســی رنج میکشــند، در بر دارد و ابزارهایی را بــرای تضمین بهبودی مطمئن و
پاداش بخش فراهم میکند.
مطالعــۀ کتــاب درک و درمــان اعتیــاد جنســی و هرزهنگار ی، بــرای هر کس که
بــه دنبــال دســتیابی بــه بهبــودی پایــدار از ایــن شــرایط اســت و همچنیــن بــرای…

ناشر:

انتشارات نسل روشن

نویسنده:

پاولا هال

ترجمه و گردآوری:

سیدایمان سیدزاده دلوئی- عطیه تقوی
زیر نظر دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

تیراژ:

100

سال نشر:

1402

نوبت چاپ:

اول

تعداد صفحات:

266

شابک:

978-622-323-172-8

شماره کتابشناسی ملی:

۹۱۰۴۶۰۴

 1. محمد

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  نقاط قوت
  نگاه علمی، ترجمه دقیق و روان. بررسی موضوع مهم هرزه نگاری و رویکرد درمانی خوب

  بسیار کتاب خوب و علمی هست. سپاس از انتشارات شما برای انتخاب این اثر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

 • پیشنهاد می‌کنم
 • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
 • نظری ندارم
 • نقاط قوت
 • نقاط ضعف